Obchodní podmínky

Obchodní podmínky užití provozovatele webové stránky https://greenbar.zmobilu.cz/ (dále jen Web).
Název společnosti:
Ing. Lucie Ištvánková
sídlo podnikání: Třasoňova 3972/6, Kroměříž, 767 01
IČO 70473595
1. Úvodní ustanovení
Provozovatel provozuje Web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).
Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Web a další související právní vztahy.
Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR, specificky Občanským zákoníkem
2. Předmět objednávky
Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr nebo svým rozvozem.
Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.
Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání.
Uživatel provede objednávku pomocí Webu výběrem produktů, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím Webu.
Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím e-mailu, příp. SMS.

Neregistrovaný zákazník
1. Rozsah zpracování
Při objednávce služeb / zboží nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:

Povinné:
Křestní jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Nepovinné:
Poznámky
Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů na těchto internetových stránkách je zcela dobrovolné.

2. Účel zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky. Bez těchto údajů není možné smlouvu realizovat / dokončit objednávku. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.

3. Doba zpracování
Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let od uskutečnění objednávky (promlčecí lhůta).

4. Právní základ zpracování
Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě údajů nezbytných k uzavření smlouvy / plnění objednávky. Zákazník (Subjekt údajů) v tomto případě nemusí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Registrovaný zákazník
1. Rozsah zpracování
Při registraci ke službám nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:

Povinné:
Křestní jméno
Příjmení
E-mail
Telefon
Nepovinné:
Doručovací adresu (adresy)
Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu subjekt údajů sám dobrovolně neposkytne. Vkládání veškerých osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné.

2. Účel zpracování
Účelem zpracování osobních údajů je:

Registrace v databázi uživatelů těchto internetových stránek. Registrace umožňuje subjektu údajů editaci účtu, přidávání a odvolávání souhlasů, účastnit se věrnostního / bonusového programu, sledovat historii objednávek.
Realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky.
Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.
Realizace marketingových aktivit, dal-li k nim subjekt údajů souhlas
Všechny osobní údaje, které uživatel (tj. subjekt údajů) provozovateli poskytne, budou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona uchovávány a odpovídajícím způsobem chráněny proti zneužití po dobu neurčitou.

3. Doba zpracování
Doba zpracování osobních údajů je po dobu trvání aktivního profilu uživatele. Tzn., do doby odvolání souhlasu, do doby než uživatel Smaže svůj profil, nebo takto učiní provozovatel. Po smazání profilu budou údaje uživatele archivovány dle zákonných povinností.

4. Automatizované rozhodování, včetně profilování
Provozovatel může shromažďovat a analyzovat informace, které se týkají používání těchto internetových stránek ze strany uživatelů. Tyto informace mohou být získány pomocí „cookie“, malých textových složek, umístěných serverem na hard-disk uživatele. Uživatel je oprávněn v rámci nastavení svého vyhledávače zvolit (ne)povolení „cookie“.

Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny pracovníkům provozovatele, zpracovatelům, s nimiž má provozovatel uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů, případně další fyzické osobě oprávněné podle zákona o ochraně osobních údajů, osobám dle souhlasu subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

5. Právní základ zpracování
Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě souhlasu, který uživatel (Subjekt údajů) udělí při registraci na těchto internetových stránkách

Udělení souhlasu
Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů při první registraci na těchto internetových stránkách
Úprava, editace, omezení zpracování osobních údajů
Rozsah a další možnosti zpracování a nakládání s osobními údaji si registrovaný účastník může po přihlášení určit v sekci Nastavení účtu.
Odvolání souhlasu
Odvolání souhlasu provede uživatel po přihlášení ke svému účtu a v sekci Nastavení účtu
Společná ustanovení
1. Předávání třetím osobám
Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů třetím osobám.

2. Předávání do 3. zemí
Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí

3. Práva uživatele
Požádá-li subjekt údajů Provozovatele těchto internetových stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Uživatel (subjektu údajů) má právo:
svůj souhlas kdykoli odvolat;
požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);
odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a),, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním
nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,
podat stížnost u dozorového úřadu;
4. Závěr
Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.

Odstranění a anonymizace údajů
Uživatel (subjekt údajů) má možnost po přihlášení zadat pokyn k odstranění uživatelského účtu. Pokyn zadá prostřednictvím tlačítka Zrušit účet v sekci Osobní nastavení.

Zrušením účtu se rozumí:
Anonymizace zpracovaných údajů v objednávkách
Odstranění všech osobních údajů z databáze
Odstranění vazby na službu Facebook

Objednávky rozvozů jsou aktuálně pozastaveny. Objednávání jídel na místě možné jako dříve.